medezeggenschapsraad

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school.

De MR van de Mariaschool bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten. De MR levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de Mariaschool.

De MR kan instemmen en/of adviseren m.b.t. bepaalde beslissingen van de directie of het bevoegd gezag. Zij heeft daarvoor advies- en/of instemmingsrecht. Ook kan de MR aan het bevoegd gezag haar eventuele ongerustheid kenbaar maken over de gang van zaken op school. Zij doet dit namens de ouders en/of leerkrachten.

U als ouder kunt dus de MR aanspreken, over zaken die de MR aan gaan, waarover u als ouder meer duidelijkheid wenst. Mogelijk kunnen wij u dan behulpzaam zijn.

Diverse agendapunten MR

 • Nascholingsplan
 • Veiligheidsplan
 • Schoolbegroting
 • Meerjaren-Investeringsplan
 • Formatieplan
 • Taakbeleid
 • Beleidstukken GMR
 • Schoolinspectie-rapport
 • ARBO
 • Schoolgids
 • School Ondersteunings Profiel/Zorgprofiel
 • Activiteitenplan
 • Vakantierooster

MR-leden schooljaar 2022-2023

De MR bestaat uit de volgende personen:

 • namens de ouders: M. Zwijnenberg, R. Caarels en E. Bekhuis
 • namens de leerkrachten: R. Stange en A. Smit

Adviseur: C. Holleboom (directeur)

Voor verdere gegevens zie ook de  informatiegids van de school.